Dokumenty

 


 

Zaproszenie do składania ofert

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń komputerowych dla uczestników projektu „Kompetencje cyfrowe dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.