O projekcie

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich”, nr Projektu RPPK.09.03.00-18-0242/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Dofinansowanie Projektu z UE: 708 566,37 zł
Wartość Projektu: 833 607,50 zł
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji w obszarze TIK u co najmniej 176 osób (92 Kobiet) z 250 osób (132 Kobiet) pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK – osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej przez objęcie wsparciem w postaci szkoleń komputerowych na poziomie podstawowym A i średniozaawansowanym B i egzaminów w okresie od 01.05.2017 do 30.06.2018.
Główne rezultaty, jakie zostaną osiągnięte dzięki jego realizacji to 132 osoby o niskich kwalifikacjach, 44 osoby w wieku 50 lat i więcej uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo podkarpackie. W projekcie weźmie udział 250 osób. Wszyscy uczestnicy projektu będą traktowani tak samo bez względu na różne czynniki mogące wpływać na ich dyskryminację.

Projekt zakłada organizację szkoleń z :

  • szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym A – 6 grup po 10 osób (5 modułów x 15h/ moduł),
  • szkolenia komputerowe na poziomie średniozaawansowanym B – 19 grup po 10 osób (5 modułów x 20h/moduł ).

Projekt skierowany jest do osób:

  • uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (w tym osób bezrobotnych),
  • w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem średnim lub niższym,
  • w wieku 50 lat i więcej niezależnie od posiadanego wykształcenia,
  • zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Udział w projekcie „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich” jest całkowicie BEZPŁATNY.