O projekcie

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do  udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich”, nr Projektu RPPK.09.03.00-18-0085/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 046 230,00 zł
Budżet Państwa: 58 105,00 zł
Wartość Projektu: 1 162 500,00 zł

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji w obszarze TIK u co najmniej 280 Uczestników (w tym u 146 kobiet) z 350 Uczestników (w tym 182 kobiet), osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w tym 141 osób spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie;
b) osoby w wieku 50 lat i więcej;
c) osoby z niepełno sprawnościami;
d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny;
przez objęcie wsparciem w formie szkoleń komputerowych na poziomie A, B lub C i egzaminów w okresie realizacji projektu.

Projekt zakłada organizację szkoleń z:

  • szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym A (5 modułów x 15h/moduł),
  • szkolenia komputerowe na poziomie średniozaawansowanym B (5 modułów x 20h/moduł),
  • szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowanym C (5 modułów x 30, h/moduł),

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo podkarpackie. W projekcie weźmie udział min. 350 osób. Wszyscy uczestnicy projektu będą traktowani tak samo bez względu na różne czynniki mogące wpływać na ich dyskryminację.

Udział w projekcie „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II” jest całkowicie BEZPŁATNY.